JARCLIVE3

ɹ ೥ ݄ɺ๚೔֎ ࠃ ਓ؍ޫ٬ͷ ਺͕ ສਓΛӽ͑ͨɻ౦ΞδΞ ݍ ͔Βͷ਺͸ɺશମͷ໿ ˋΛ઎Ίͨɻ த ࠃ ΍୆࿷ɺ߳ ߓ ͷத՚ ݍ ͚ͩͰ΋ શମͷ໿ ˋɻཱྀ ߦ ফඅֹۚͰ΋େ ෦෼ͷׂ߹Λ઎ΊΔͨΊɺத՚ ݍ ͔ Βͷ๚೔؍ޫ٬͸ɺΠϯό΢ϯυࢢ ৔Λૂ͏্Ͱ΋ ݟ ಀͤͳ͍ɻ ɹ͍·ɺத ࠃ Λத৺ʹ໿ ԯਓҎ্ ͕ར༻͢ΔεϚʔτϑΥϯͷిࢠܾ ࡁ αʔϏε͕8F$IBU 1BZͩɻ ೥ɺςϯηϯτ͕ࣾӡӦ͢Διʔγ ϟϧωοτϫʔΫαʔϏεʢ4/4ʣ ʮ8F$IBUʯ͔Β೿ੜɾ։࢝ͨ͠ɻΠ ϯληΫτɾίϛϡχέʔγϣϯζ ᷂͸ɺ ೥͔Β೔ຊͷΞΫϫΠΞ ϥͱͯ͠ී ׆ٴ ಈʹྭΜͰ͍Δɻ ʮத ࠃ ਓͷׂ̕Ҏ্͕εϚϗܾ ࡁ Λ อ༗͍ͯ͠·͢ʯͱ ޠ Δͷ͸ɺಉࣾ Ӧ ۀ ౷ׅίϯαϧςΟϯάຊ෦Ϧʔ μʔͷখ૔༿ࢠࢯɻͭ·Γɺ8F$IBU 1BZ͕ར༻Ͱ͖Δ॓ധࢪઃͩͱ൑໌ ͢Ε͹ɺೝ஌౓͕ ·ߴ Γɺத ࠃ ਓ؍ ޫ٬ͷू٬ޮՌʹͭͳ͕ΔՄೳੑ͸ ߴ ͍ɻʮେ൒ͷத ࠃ ਓ͸؆୯ʹܾ ࡁ ͕Ͱ͖Δͱ͍͏ཧ༝Ͱɺຊ ࠃ Ͱ΋ී ஈ͔Β8F$IBU 1BZΛར༻͍ͯ͠· ͢ɻ4/4Ͱ͢ͷͰɺ ۀا ͷެࣜΞΧ ΢ϯτΛ͍ͭ΋νΣοΫͯ͠ɺΩϟ ϯϖʔϯ΍Ϋʔϙϯ݊ͷ৘ใΛूΊɺ ͓ಛͳܾ ࡁ Λ ٻ Ί·͢ɻࣗΒͷۜ ߦ ࠲ޱ ͔Βࢧ෷͏ͷͰɺདྷ೔࣌ͷ׵ۚ ख਺ྉ΋ඞཁ͋Γ·ͤΜʯ ɹ͢Ͱʹ೔ຊͰ΋ɺখച΍ඦ՟ళɺ ަ௨ɺ૊߹ɾ঎ళ֗ɺϨδϟʔɺҿ ৯ɺ॓ധͳͲͷ ۀ ଶͰ8F$IBU 1BZͷ ಋೖ࣮੷͕͋Δɻ॓ധࢪઃʹ ݶ Ε͹ɺ ʮϗςϧϞϯτϨάϧʔϓʯ΍ʮχο ίʔɾϗςϧζɾΠϯλʔφγϣφϧʯɺ ʮμΠϫϩΠωοτϗςϧζʯɺʮ ٸࡕ ࡕ ਆϗςϧζʯͳͲ͕͋Δɻʮ࠷ۙ͸ɺ ΩϟογϡϨεܾ ࡁ ͷಈ͖ͷ௥͍෩ ΋͋ΓɺΠϯό΢ϯυʹର͢Δҙࣝ ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ೔ຊਓ23ίʔυܾ ࡁ ͷී ٴ ΋૿͍͑ͯΔͨΊɺॱௐʹՃ ໍళΛ૿΍͢͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯ·͢ɻ ಛʹখച΍ҿ৯͔ΒͷҾ͖߹͍͕ଟ ͍ɻ॓ധࢪઃ΋͜Ε͔Β͕উෛͩͱ ײ ͍ͯ͡·͢ʯͱখ૔ࢯ͸ҙ ࠐؾ Ήɻ ͜͜·Ͱಋೖ࣮੷Λ૿΍͖ͯͨ͠ͷ ʹ͸ɺՃໍళଆ͕ϝϦοτΛ ײ ͡औ ͔ͬͨΒͩΖ͏ɻʮத ࠃ ਓ؍ޫ٬ͷ ू٬ޮՌ͸΋ͪΖΜɺαʔϏεར༻ ऀͷࢧ෷͍͸ʰ ݩ ʱͰ͕͢ɺՃໍళ ଆʹ͸ฐ͕ࣾʰԁʱͰೖۚ͠·͢ɻ ͔͠΋ΫϨδοτ΍࿆ۜΧʔυΑΓ ख਺ྉ͕҆͘ͳΓ·͢ɻ ೥ ݄͔ Βελʔτͨ͠8F$IBU಺Ͱಈ࡞͢Δ ʰϛχϓϩάϥϜʱΛ׆༻͢Ε͹ɺӽ &ڥ $΍ిࢠνέοτͳͲͷ෇ՃՁ஋ Λఏ ڙ ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖·͢ʯ ɹ·ͨɺՃໍళଆͷηΩϡϦςΟ ػ ೳ΋ॆ࣮͍ͯ͠Δͷ΋ҰҼͩɻ Ξ Χ΢ϯτʹରͯ͠ɺ ୺຤ͷΈͷϩ άΠϯ͕Ͱ͖ͳ͍ͨΊɺԾʹฆࣦ΍ ౪೉͕͋ͬͯ΋ɺଞͷ୺຤ͰϩάΠ ϯ͢Ε͹ɺฆࣦɾ౪೉ͷ୺຤Ͱ͸ར ༻Ͱ͖ͳ͍ɻ͞Βʹ ݩ Ҏ্ͷࢧ ෷͸ɺύεϫʔυೖྗʹΑΔೝূ͕ ඞཁʹͳΔɻո͍ܾ͠ ࡁ ࣌ʹ͸ ٸۓ ΞΧ΢ϯτϩοΫͷਃ੥΋Մೳͩɻ ϏοάσʔλΛ׆༻ͨ͠ϦΞϧλΠ ϜͰɺϚωʔϩϯμϦϯάͷΑ͏ͳ ҟৗऔҾΛ؂ࢹ͠ɺৗʹରࡦΛ ߦ ͳ ͏ɻʮ͜Ε·Ͱෆਖ਼ΞΫηεͷใ ࠂ ͸͋Γ·ͤΜ͕ɺԾʹѱ࣭ͳܾ ࡁ ͕ ੜͯ͡΋ɺςϯηϯτ͕ࣾத ࠃ ͷอ ݥ άϧʔϓ࠷େखͱ ܖ ໿͠ɺશֹอ ূ͕͋ΔͨΊ҆શͰ͢ʯ ɹϛχϓϩάϥϜʹ͸αʔυύʔς Ο։ൃͷՄೳੑΛൿΊ͍ͯΔɻʮࢲ ͕ ߟ Ҋ͢Δ೔ຊͷ॓ധࢪઃ޲͚ͷϛ χϓϩάϥϜ͸ɺϗςϧͷ༧໿γε ςϜ͕Ͱ͖Ε͹ศརͩͱࢥ͍ͬͯ· ͢ɻ͢Ͱʹத ࠃ Ͱ͸8F$IBUͷϛχ ϓϩάϥϜΛ࢖ͬͯɺϗςϧͷ༧໿ Λ͠ɺνΣοΫΠϯ͕Ͱ͖Δͱ͜Ζ ΋͋Δɻ೔ຊͷ॓ധࢪઃͰ͸ɺ༧໿ ͔ΒલۚΛ֬อ͠ɺ౰೔ͷΩϟϯη ϧΛ๷͙ɻ॓ധࢪઃʹͱͬͯɺେ͖ ͳϝϦοτͷϙΠϯτʹͳΔ͸ͣͰ ͢ɻ͜ͷࣄྫ͸·ͩͳ͍ͷͰɺγε ςϜ։ൃΛؚΊͯɺ ೥·Ͱʹ੒ ͠਱͍͛ͨʯͱখ૔ࢯ͸๊ෛΛ ޠ Δɻ ɹಉࣾ͸ଞʹ΋த ࠃ ޲͚ͷΠϯό΢ ϯυࣄ ۀ ʹಛԽͨ͠ϚʔέςΟϯά ΍޿ ࠂ ࣄ ۀ ͳͲͷऔΓ૊ΈΛ ߦ ͳ͏ɻ 2 3 ίồ υ ܾ ࡁ ͱ ϛχ ϓ ϥ ά ϥ Ϝͷ ׆ ༻ Ͱ த ࠃ ਓ ͷ ू ٬ ͱ ച ্ Λ ૂ ͑ · ͢ インタセクト・ コミュニケーションズ(株) C omp a n y P r o f i l e 東京都千代田区神田小川町3-1 BMビル TEL: 03-3233-3525 URL:https://www.intasect.com/ 2000年創業。中国向けインバウンド支援事 業として、WeChat PayとAlipayに代表され るマルチ決済や百度広告などの集客支援、電 子契約や業務プロセス改善などのワークスタ イル改革など、日本のほか中国7拠点で幅広 い事業を展開している。 インタセクト・コミュニケーションズ(株) 営業統括コンサルティング本部 リーダーখ૔༿ࢠࢯ Zoom up ্࢙ॳɺ๚೔֎ ࠃ ਓ؍ޫ٬͕ ສਓʹୡͨ͠ɻதͰ΋த՚ ݍ ͔Βͷ ๚೔؍ޫ٬ͷΠϯό΢ϯυࢢ৔͸ ݟ ಀͤͳ͍ɻத ࠃ Λத৺ʹར༻͕ ޿·ΔεϚʔτϑΥϯͷిࢠܾ ࡁ αʔϏεʮ8F$IBU 1BZʯʹண໨͢Δɻ ͜ͷαʔϏεΛಋೖ͢Δ͜ͱͰɺ͍͔ͳΔϝϦοτ͕॓ധࢪઃʹ ΋ͨΒ͞ΕΔͷ͔ɻ೔ຊʹ͓͚Δ8F$IBU 1BZΞΫϫΠΞϥͷ ΠϯληΫτɾίϛϡχέʔγϣϯζ᷂ͷখ૔༿ࢠࢯʹ࿩Λฉ͍ͨɻ ॓ധࢪઃͷू٬ʹ௚݁ ๚೔த ࠃ ਓ޲͚ిࢠܾ ࡁ αʔϏεʮ8F$IBU 1BZʯ company report ϛχϓϩάϥϜͷ׆༻Ͱ ߋ ͳΔू٬Λ ࠐݟ Ή 16

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU4ODgz